Zemāk Jūs atradīsiet nomas nosacījumus un Nomas līgumu. Lūdzam uzmanīgi iepazīties ar norādīto informāciju pirms kempera nomas un nomas līguma noslēgšanas. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar mums.

Minimālais nomas termiņš

Minimālais nomas termiņš ir viena nomas diennakts (24 stundas), nododot automašīnu vēlāk, pēc nomas termiņa beigām tiek aprēķināta nomas maksa par vēl vienu pilnu nomas dienu. Nomas maksa tiek aprēķināta par dienām, automašīnas saņemšanas diena tiek fiksēta nomas līgumā.

Prasības automašīnas autovadītājam

Lai saņemtu automašīnu, personai ir nepieciešams uzrādīt pasi un autovadītāja apliecību, kurai nav beidzies derīguma termiņš, un iesniegt pases un autovadītāja apliecības kopiju, kura tiks pievienota nomas līguma oriģinālam.

Automašīna tiek nodota Nomniekam labā tehniskā stāvoklī, ar stereo sistēmu, tīru salonu, ar visiem aksesuāriem, kas uzskaitīti nomas līguma Automašīnas pieņemšanas/nodošanas aktā, un ar pilnu degvielas tvertni.

Cenā ietilpst:
PVN, automašīnas virsbūves tīrīšana, OCTA un KASKO.

Nomnieka atbildība:

Ja iznomātajai automašīnas virsbūvei nomas laikā radušies bojājumi vai notikusi automašīnas vai tās daļu zādzība, Nomnieka maksimālais pašrisks ir 600,00 EUR.
Par bojājumiem/zaudējumiem automašīnas interjeram, sadzīves aprīkojumam vai interjera aksesuāriem Nomnieks atbild pilnībā. Tāpat nomnieks ir atbildīgs par automašīnas riepu bojājumiem.
Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par visiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem un stāvvietas sodiem, kas radušies automašīnas nomas laikā. Nomnieks apņemas tos samaksāt piecu dienu laikā no konstatēšanas brīža, pretējā gadījumā Nomnieks maksā līgumsodu 2% apmērā no soda summas.
Pie satiksmes negadījumiem, kad automašīnu vadījis līgumā nereģistrēts vadītājs Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par automašīnu.

Maksājumi tiek veikti ar starptautiski atzītām kredītkartēm (EIROCARDMASTERCARD, VISA), norēķinu kartēm (MAESTRO, VISA Elektron u.c.), bankas pārskaitījumu iznomātāja kontā vai skaidrā naudā.

Rezervēšana/Apmaksa

Automašīnu rezervācija tiek apstiprināta 3 dienu laikā pēc Nomnieka personu apliecinošu dokumentu iesniegšanas. Rezervācija ir veikta tikai tad, kad Iznomātājs to apstiprinājis rakstiski un Nomnieks ir iemaksājis rezervācijas maksu 300.00 EUR apmērā. Rezervācijas maksa tiks ieskaitīta kā drošības depozīts. Kad rezervācija ir apstiprināta, Nomniekam tiek izsniegts rēķins par atlikušo nomas maksu. Rēķins jānomaksā 7 dienas pirms nomas sākuma.

Rezervācijas, kas veiktas mazāk kā 10 dienas pirms nomas sākuma, tiek apstiprinātas tikai pēc pilnas nomas maksas saņemšanas. Automašīna Nomniekam netiks izsniegta, ja nebūs pilnībā apmaksāta noma un iemaksāts drošības naudas depozīts.

Maksa par rezervācijas atcelšanu:

Vairāk par 30 dienām pirms nomas sākuma: 150,00 EUR
Mazāk par 30 dienām pirms nomas sākuma: 300,00 EUR
Maksa par rezervācijas atcelšanu tiks ieturēta no rezervācijas maksas, kas tika iemaksāta pie automašīnas rezervācijas.

Drošības depozīts:

Drošības depozīts 600.00 EUR apmērā ir jāiemaksā 7 darba dienu laikā pirms automašīnas saņemšanas, kas tiek atmaksāts 3 darba dienu laikā pēc automašīnas nodošanas.

Ja automašīna netiek nodota Iznomātājam līgumā noteiktajā vietā un laikā, tādā pašā stāvoklī, kā tā tika iznomāta, ar tukšu un tīru tualetes tvertni, tukšu izlietotā ūdens tvertni, tīru interjeru, ieskaitot visus aksesuārus, ar visu sadzīves aprīkojumu, kā tas uzskaitīts nomas līguma Automašīnas pieņemšanas/nodošanas aktā, un ar pilnu degvielas tvertni, tiks aprēķinātas papildus maksas saskaņā ar šiem nomas noteikumiem, kas tiks ieturētas no drošības naudas depozīta.

Saņemšana/Nodošana:

Automašīnas saņemšana/nodošana notiek tikai Penkules ielā 37, Mārupes novadā, LV-2167, Latvijā.

Automašīnas saņemšanai, dokumentācijas noformēšanai un automašīnas demonstrācijai ir nepieciešams paredzēt 1 stundu laika. Tāds pats laiks jāparedz automašīnas nodošanai.

Automašīna jānodod dienā, kad tas paredzēts nomas līgumā, tādā pašā stāvoklī, kādā tā tika iznomāta, ar tukšu izlietotā ūdens tvertni, ar tukšu un tīru tualetes tvertni, tīru interjeru, ieskaitot visus aksesuārus, ar visu sadzīves aprīkojumu, kāds tas uzskaitīts nomas līguma Automašīnas pieņemšanas/nodošanas aktā, un ar pilnu degvielas tvertni.

Ja nodošanas brīdī Iznomātājs konstatē automašīnas bojājumus, tad Nomnieks nesaņem drošības naudu līdz brīdim, kad bojājumi tiks novērsti un būs zināmas to novēršanas izmaksas.

Papildus maksas:

 • salona/interjera tīrīšana: 20,00 EUR – 70,00 EUR
 • tualetes un tualetes tvertnes tīrīšana: 70,00 EUR

Papildus aprīkojums/pieejamie aksesuāri:

 • gāzes balons: 25,00 EUR par balonu
 • gultas piederumi (sega, spilvens, gultasveļa): 40,00 EUR par nomu par komplektu
 • septisks ķīmiskais šķidrums, 400 ml: 10,00 EUR
 • grils: 10,00 EUR par nomu
 • virtuves piederumi 40,00 EUR par nomu
 • kempinga galdiņš/krēsli: 35,00 EUR par nomu par komplektu
 • bērnu sēdeklītis: 20,00 EUR par nomu
 • GPS 25,00 EUR par nomu
 • Sniega ķēdes 30.00 EUR par nomu
 • riteņa turētājs (trim riteņiem) tiek piedāvāts bez maksas

Lietošanas noteikumi:

Nomnieks ir atbildīgs par pareizas degvielas lietošanu, uzpildot automašīnu, kā arī par eļļas līmeņa, visu tehnisko šķidrumu līmeņa kontroli pie katras automašīnas degvielas uzpildīšanas reizes. Par mehāniskiem bojājumiem Nomniekam jāziņo Iznomātājam nekavējoties. Sīkāka informācija par izdevumu atmaksu par mehānisku bojājumu novēršanu nomas laikā tiek sniegta pie automašīnas iznomāšanas. Nomnieks ir atbildīgs par mehāniskiem bojājumiem, ja tie radušies, neievērojot lietošanas noteikumus, vai nevērīgas attieksmes rezultātā.

Radio, ledusskapja, elektroaprīkojuma, apkures, gāzes plīts disfunkcijas rezultātā veiktā remonta izdevumi nomas laikā netiek kompensēti, ja nav atsevišķas vienošanās par to.

Iznomātajās automašīnās smēķēt ir aizliegts. Sods par smēķēšanu automašīnā: 200,00 EUR.

Dzīvnieku uzturēšanās automašīnas salonā ir aizliegta, sods 100,00 EUR.

Kategoriski aizliegts vadīt automašīnu ar ātrumu kas pārsniedz 110 km/h, par šādu pārkāpumu, sods 600,00 EUR tiek ieturēts no drošības depozīta

Ja nomas perioda laikā Iznomātājs konstatē, ka Nomnieks ir pārkāpis ātrumu ierobežojumu, kas noteikts konkrētajā valstī, Iznomātājs iemaksāto drošības depozīta atmaksu aiztur uz 30 dienām, iespējamo administratīvo soda apmaksai.

Par minētiem faktiem tiek sastādīts akts, kuru paraksta abas puses un pieaicinātās personas.

Nomas perioda pagarināšana:

Nomniekam atļauts pagarināt nomas periodu, tikai iepriekš par to vienojoties rakstiski ar iznomātāju. Ja nomas periods tiek pagarināts pēc līgumā noteiktā nomas beigu termiņa, maksa par papildus dienām palielinās 100% apmērā no spēkā esošajiem nomas tarifiem, izņemot gadījumus, ja Nomnieks ar Iznomātāju par nomas perioda pagarināšanu un maksu par papildus dienām vienojušies savādāk. Izņēmuma gadījumos ir iespējama situācija, kad nomas periodu pagarināt nebūs iespējams.

Citi noteikumi:

 • Par līgumā neparedzētiem gadījumiem ir iespējams vienoties atsevišķi
 • Gadījumos kad Apdrošināšanas sabiedrība pieņem lēmumu atteikt izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību visi izdevumi jāapmaksā Nomniekam
 • Ja CSNG ir vainīgs Nomnieks transportēšanas izdevumus no notikuma vietas līdz adresei Penkules iela 37, Mārupes novads, LV-2167, Latvija apmaksā Nomnieks

Darbības teritorija:

Vienojoties ar Iznomātāju, līguma darbības teritorija var tikt noteikta Eiropas Savienības ietvaros.